Ασφαλεια ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ και Προστασια του Περιβαλλοντος

• Η ΕΕΕ μαζί με την Ένωση Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ενώσεων (ECSA) υποστηρίζουν σθεναρά ότι είναι υψίστης σημασίας η ορθή εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στην ευρωπαϊκή Οδηγία EU ETS, η οποία θα πρέπει ρητά να αναγνωρίζει ότι ο φορέας που ελέγχει την εμπορική λειτουργία του πλοίου θα καλύπτει τα κόστη συμμόρφωσης που απορρέουν από τις απαιτήσεις της Οδηγίας.

• Η EEE χαιρέτισε την έκθεση του εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το EU ETS, η οποία υποστηρίζει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», καθώς και την ίδρυση ενός ειδικού Ταμείου για την απανθρακοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας.

• Η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία προσδοκά ότι οι εν εξελίξει συζητήσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ θα καταλήξουν σε ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες αποφάσεις σχετικά με την ένταξη της ναυτιλίας στο EU ETS, οι οποίες θα διαφυλάξουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, θα πρέπει να προβλεφθεί στην Οδηγία EU ETS η υποχρέωση του φορέα που ελέγχει την εμπορική λειτουργία του πλοίου να καλύπτει τα κόστη συμμόρφωσης με την Οδηγία, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».