Ασφαλεια ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ και Προστασια του Περιβαλλοντος

• Ο προτεινόμενος Κανονισμός FuelEU Maritime εισάγει απαιτήσεις σχετικά με την ένταση άνθρακα των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία, είτε αυτά αγοράζονται στην ΕΕ είτε εκτός ΕΕ. Εγείρει δε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια παραγωγής, διανομής και προμήθειας των αναγκαίων και κατάλληλων για χρήση βιώσιμων καυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ομοίως, ανησυχίες εγείρονται και για πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ προμηθευτών καυσίμων της ΕΕ και τρίτων χωρών, αλλά και μεταξύ λιμένων της ΕΕ και λιμένων τρίτων χωρών, ιδίως εκείνων που γειτνιάζουν με την ΕΕ.

• H EEE υποστηρίζει την πρόταση της Ελλάδας για:

- τη θέσπιση ευθύνης των προμηθευτών ναυτιλιακών καυσίμων της ΕΕ για το όριο έντασης άνθρακα των καυσίμων που διατίθενται σε πλοία σε λιμάνια υπό τη δικαιοδοσία Κρατών Μελών της ΕΕ, και
-την εξαίρεση των εισερχόμενων ταξιδίων σε λιμένα Κράτους Μέλους της ΕΕ από την εφαρμογή του Κανονισμού.

• Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη διαθεσιμότητας κατάλληλων καυσίμων στην αγορά της ΕΕ - ή παγκοσμίως - πρέπει να εισαχθεί διάταξη στον προτεινόμενο Κανονισμό για την έκδοση εντύπου μη διαθεσιμότητας απαιτούμενου καυσίμου (FNAR), όπως αυτή που προβλέπεται ήδη στο Παράρτημα VI της ΔΣ MARPOL. 

• H απανθρακοποίηση της ναυτιλίας απαιτεί να υπάρχουν ευρέως διαθέσιμα εναλλακτικά ναυτιλιακά καύσιμα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών άνθρακα ή/και πρωτοποριακές τεχνολογίες πρόωσης. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται στενή συνεργασία και ανάληψη δράσεων από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην αλυσίδα εφοδιασμού (παραγωγοί καυσίμων και ενέργειας, ναυπηγεία, κατασκευαστές ναυτικών μηχανών, λιμάνια κ.λπ.).

Η ευθύνη για την ανάπτυξη και τη διαθεσιμότητα ανανεώσιμων εναλλακτικών καυσίμων ανήκει στους παραγωγούς και προμηθευτές ναυτιλιακών καυσίμων. Το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού FuelEU Maritime θα πρέπει να περιοριστεί στα ναυτιλιακά καύσιμα που διατίθενται σε λιμένες της ΕΕ.