Ασφαλεια ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ και Προστασια του Περιβαλλοντος

• Η ΕΕΕ επικρότησε την αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του δομικού ρόλου του φορέα που εκμεταλλεύεται εμπορικά το πλοίο (commercial operator) για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, όπως προκύπτει από τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις αναφορικά με τη συμπερίληψη της ναυτιλίας στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) και την πρωτοβουλία FuelEU Maritime. Ωστόσο, η ΕΕΕ έχει εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για την καταλληλόλητα και την αποτελεσματικότητα των δύο αυτών προτάσεων, καθώς και για την απαίτηση εξωεδαφικής εφαρμογής τους (extra-territoriality).