Ασφαλεια ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ και Προστασια του Περιβαλλοντος

• Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα ναυτιλιακής πολιτικής για τη διεθνή και την ελληνική ναυτιλία είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παγκόσμιων προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και σχετίζεται με τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί από τον ΙΜΟ και την ΕΕ.

• Οι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως ομόφωνα συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της Αρχικής Στρατηγικής του ΙΜΟ (2018), βρίσκονται σε τροχιά αναθεώρησης ώστε να τεθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Η ναυτιλιακή βιομηχανία εργάζεται συστηματικά για τον καθορισμό των προϋποθέσεων που θα μπορούσαν να καταστήσουν εφικτούς τους στόχους για μηδενικές «καθαρές» (net) ετήσιες εκπομπές CO2 μέχρι το 2050, συνεχίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες για μηδενικές «καθαρές» (net) εκπομπές στο σύνολο όλων των αερίων του θερμοκηπίου το συντομότερο δυνατό.

• Η επίτευξη τέτοιων φιλόδοξων στόχων αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Απαιτείται σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη νέων εναλλακτικών καυσίμων και τεχνολογιών χαμηλών και μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Η άμεση προώθηση της καινοτομίας θα ήταν δυνατή μέσω της δημιουργίας ενός Διεθνούς Ταμείου Ναυτιλιακής Έρευνας (International Maritime Research Fund - IMRF). To IMRF θα χρηματοδοτείται από συνεισφορές της ναυτιλιακής βιομηχανίας, με σκοπό να επισπευθεί η ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμων, κατάλληλων και ασφαλών ναυτιλιακών καυσίμων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών άνθρακα και τεχνολογιών πρόωσης, απαραίτητων για την απεξάρτηση της ναυτιλίας από τον ορυκτό άνθρακα

• H υιοθέτηση ενός κατάλληλου παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου (Market-Based Measure - MBM) για τη διεθνή ναυτιλία θα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για την επίτευξη των φιλόδοξων αυτών στόχων. Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) υποστηρίζει σθεναρά την πρόταση του ICS και της INTERCARGO στον ΙΜΟ, η οποία καταδεικνύει ότι ένα ΜΒΜ που βασίζεται σε υποχρεωτική συνεισφορά (levy-based) των πλοίων ανά εκπεμπόμενο τόνο CO2 σε ειδικό Ταμείο για το Κλίμα, θα μπορούσε να τεθεί γρήγορα σε εφαρμογή για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη τεχνολογιών και καυσίμων μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

 

Η αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος της κλιματικής αλλαγής απαιτεί παγκόσμιες λύσεις. Η ΕΕΕ υποστηρίζει ότι αξιόπιστa μέτρα για τη ναυτιλία μπορεί να συμφωνηθούν και να εφαρμοστούν μόνο μέσω του ΙΜΟ.