Ναυτικη Ασφαλεια και Προστασια Περιβαλλοντος

Η παγκόσμια ναυτιλία δεσμεύεται πλήρως να μειώσει την ένταση εκπομπών άνθρακα από ορυκτά καύσιμα κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030, καταβάλλοντας προσπάθειες για μείωση έως 70% μέχρι το 2050, σε σύγκριση με τις εκπομπές του 2008 και να μειώσει τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 50% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με τις εκπομπές του 2008, σύμφωνα με την Αρχική Στρατηγική του UN ΙΜΟ. Η έγκριση της εν λόγω Στρατηγικής τον Απρίλιο του 2018, παρέχει το πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη συγκεκριμένων βραχυπρόθεσμων μέτρων, καθώς και των υποψήφιων μεσοπρόθεσμων έως μακροπρόθεσμων μέτρων για την επίτευξη των στόχων της.

Τα Κράτη Μέλη του UN ΙΜΟ έχουν εμπλακεί ενεργά σε μια ουσιαστική συζήτηση, που περιλαμβάνει αξιολόγηση επιπτώσεων των μέτρων στις οικονομίες των χωρών, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει και τη ναυτιλιακή τους βιομηχανία, με σκοπό την επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων και τελικά την απεξάρτηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας από τον άνθρακα εντός του 21ου αιώνα.

Η 5η Σύνοδος της Ομάδας Εργασίας του UN ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία (Intersessional Working Group on the Reduction of GHG Emissions from Ships - ISWG GHG 5) και η Επιτροπή Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (Marine Environment Protection Committee - MEPC 74) του UN ΙΜΟ, το Μάιο του 2019, οριστικοποίησαν τη μεθοδολογία εκτίμησης επιπτώσεων και εξέτασαν λεπτομερείς προτάσεις για συγκεκριμένα μέτρα μείωσης εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΕ δεσμεύεται πλήρως και υποστηρίζει τις προσπάθειες του ICS και άλλων διεθνών οργανισμών της ναυτιλίας, που εργάζονται εντατικά και εποικοδομητικά στον UN ΙΜΟ μαζί με τα Κράτη Μέλη για την ανάπτυξη εφικτών και λειτουργικών βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων, όπως η αυστηριοποίηση του Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης κατά τη Σχεδίαση του πλοίου (Energy Efficiency Design Index - EEEDI) και η ενίσχυση του Σχεδίου Διαχείρισης της Ενεργειακής Απόδοσης του πλοίου (super Ship Energy Efficiency Management Plan - super SEEMP).

Επιπλέον, η ΕΕΕ υποστηρίζει σθεναρά τις προτάσεις που υπεβλήθησαν από την Ελλάδα στο ISWG - GHG 5 του UN ΙΜΟ, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια επιλογής βραχυπρόθεσμων μέτρων, που είναι κατάλληλα για πλοία μεταφοράς χύδην φορτίων (bulk / tramp) και ως μεθοδολογία η οποία, με βάση την πρόταση της ναυτιλίας, θα διευκόλυνε την περαιτέρω ενίσχυση του SEEMP μέσω κανονιστικών μέτρων. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να υποχρεώνουν τους ναυλωτές, οι οποίοι είναι τελικά υπεύθυνοι για την εμπορική λειτουργία των πλοίων (υπεύθυνοι για τον τύπο και τις ποσότητες φορτίου, για την ταχύτητα των πλοίων και για την αγορά καυσίμων), να δεσμεύονται με τους σχετικούς στρατηγικούς στόχους του UN ΙΜΟ. Η ΕΕΕ εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμπερίληψη και των δύο προτάσεων στον κατάλογο των βραχυπρόθεσμων μέτρων που θα εξεταστούν περαιτέρω και θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του UN ΙΜΟ, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι μια αποκλειστικά goal-based προσέγγιση, που περιλαμβάνει την υποχρεωτική αξιολόγηση της λειτουργικής αποδοτικότητας του στόλου της εταιρείας, είτε κάθε πλοίου ξεχωριστά, είναι εντελώς ακατάλληλη και μη εφαρμόσιμη στη bulk / tramp ναυτιλία.

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να εφαρμοστεί με επιτυχία η στρατηγική του UN ΙΜΟ, οι νέοι περιβαλλοντικοί κανόνες θα πρέπει να βασίζονται σε έγκυρη τεχνική και επιστημονική γνώση, να είναι λειτουργικοί και να εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ασφαλή καύσιμα με ενεργειακή πυκνότητα παρόμοια με αυτή των υγρών ορυκτών καυσίμων και με χαμηλή ή μηδενική περιεκτικότητα σε ορυκτό άνθρακα, θα πρέπει να είναι παγκοσμίως διαθέσιμα στη διεθνή ναυτιλία, ούτως ώστε οι απόλυτες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου να παραμείνουν εντός της συμφωνημένης πορείας. Επίσης, απαιτούνται καινοτόμες αλλά συγχρόνως δοκιμασμένες τεχνολογίες πρόωσης, κατάλληλες για πλοία που περνούν μεγάλες χρονικές περιόδους στη θάλασσα.

Αυτά τα καύσιμα / τεχνολογίες θα πρέπει να παρέχονται από τους προμηθευτές καυσίμων και άλλα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ η ναυτιλία ζήτησε η απαραίτητη Έρευνα και Ανάπτυξη (Research & Development - R&D) να προαχθεί υπό την αιγίδα του UN ΙΜΟ.

Η ΕΕΕ υποστηρίζει την πρόκριση βραχυπρόθεσμων μέτρων κανονιστικού χαρακτήρα, που μπορούν να επιτύχουν σημαντικές μειώσεις της έντασης άνθρακα, ακόμη και πριν από το 2023.