Ναυτικη Ασφαλεια και Προστασια Περιβαλλοντος

Το 2019 σηματοδοτεί την 10η επέτειο της ΔΣ του Χονγκ Κονγκ (Hong Kong Convention - HKC) για την Aσφαλή και Φιλική προς το Περιβάλλον Ανακύκλωση Πλοίων (UN IMO International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships) που υιοθετήθηκε το 2009. Οι προσδοκίες για την έναρξη ισχύος της HKC 2009 έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθώς 12 χώρες έχουν πλέον επικυρώσει την εν λόγω Σύμβαση (Μάιος 2019).

Το 2013, η ΕΕ ενέκρινε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Ανακύκλωση Πλοίων (EU Ship Recycling Regulation - EU SRR), ο οποίος αντικατοπτρίζει σε γενικές γραμμές τις βασικές διατάξεις της HKC 2009. Ο Κανονισμός προβλέπει έναν κατάλογο εγκεκριμένων από την ΕΕ εγκαταστάσεων ανακύκλωσης, στα οποία όλα τα πλοία με σημαία της ΕΕ πρέπει να ανακυκλώνονται μετά την 31.12.2018. Ωστόσο, ο σημερινός κατάλογος δεν είναι γεωγραφικά ισορροπημένος και επαρκής, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει εγκαταστάσεις με επαρκή χωρητικότητα, ούτως ώστε να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει τη βελτίωση των προτύπων ανακύκλωσης πλοίων σε παγκόσμιο επίπεδο, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από εγκαταστάσεις τρίτων χωρών και παρέχοντάς τους όχι μόνο την ευκαιρία να συμπεριληφθούν στον κατάλογο της ΕΕ, αλλά και κίνητρα ώστε να βελτιώσουν τα πρότυπά τους. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη της να επικυρώσουν την HKC 2009, η οποία αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για την εξασφάλιση βιώσιμων προτύπων ανακύκλωσης παγκοσμίως, διατηρώντας παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ECSA διοργάνωσε μια δεύτερη επίσκεψη σε ινδικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης πλοίων τον Φεβρουάριο του 2019, κατά την οποία καταγράφηκε σχετική πρόοδος στις πρακτικές και στα πρότυπα ανακύκλωσης των εγκαταστάσεων της Νότιας Ασίας. Από το 2016, πολλές εγκαταστάσεις έχουν πιστοποιηθεί από Αναγνωρισμένους Οργανισμούς (Recognised Organisations - ROs), σύμφωνα με την HKC 2009 και τον EU SRR και έχουν ζητήσει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο της ΕΕ. Οι νομοθέτες της ΕΕ θα πρέπει να παρέχουν διαφάνεια, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αίτησης, για τη συμπερίληψη στον κατάλογο της ΕΕ των εγκαταστάσεων τρίτων χωρών, που συμμορφώνονται με τις διατάξεις της HKC 2009, ούτως ώστε να ξεπεραστεί η σημερινή ανεπαρκής χωρητικότητα του ευρωπαϊκού καταλόγου εγκεκριμένων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης πλοίων και να υπάρξει αποτελεσματική ανταπόκριση στη ζήτηση για ανακύκλωση πλοίων υπό ευρωπαϊκή σημαία.

Απαιτείται επειγόντως αυξημένος αριθμός εγκαταστάσεων ανακύκλωσης πλοίων σε παγκόσμιο επίπεδο που πληρούν τις διατάξεις της HKC 2009, προκειμένου να διατηρηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και να τεθεί, το συντομότερο δυνατό,
σε εφαρμογή η Διεθνής Σύμβαση.