Ναυτικη Ασφαλεια και Προστασια Θαλασσιου Περιβαλλοντος

Μετά τη θέση σε ισχύ της Διεθνούς Σύμβασης για τη Διαχείριση του Θαλασσίου Έρματος των Πλοίων (Ballast Water Management Convention - BWMC) και παρά τη συμφωνία στον ΙΜΟ για ένα πιο πρακτικό και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της, οι ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται να λάβουν σημαντικές επενδυτικές αποφάσεις για τον υπάρχοντα στόλο τους, ώστε να συμμορφωθούν με την ανωτέρω ΔΣ του ΙΜΟ, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες.

Ο ΙΜΟ έχει εγκαινιάσει μια δράση (Experience-Building Phase - EBP), προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή της BWMC. Τα κράτη μέλη του ΙΜΟ, ως κράτη σημαίας, κράτη λιμένα, καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ενθαρρύνονται να αρχίσουν τη συλλογή δεδομένων και να συμβάλουν σε μια συστηματική και τεκμηριωμένη επισκόπηση με στόχο τη βελτίωση της BWMC μέσω κατάλληλων τροποποιήσεων.

Κατά τον χρόνο που θα διαρκεί η ανωτέρω δράση στον ΙΜΟ, η ΕΕΕ καλεί τις αρχές των ΗΠΑ να δείξουν ευελιξία στη μεταχείριση αυτών που προηγήθηκαν στη συμμόρφωση, αναφορικά με περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται περιστασιακά υπέρβαση των κανόνων που αφορούν στην απόδοση των προτύπων διαχείρισης του θαλασσίου έρματος.

Κατά τη διάρκεια της Experience-Building Phase του IMO, πρέπει να ακολουθηθεί μια πιο ευέλικτη και στοχευμένη προσέγγιση, ιδίως από τις αρχές των ΗΠΑ, η οποία θα οδηγήσει σε ένα δικαιότερο σύστημα που δεν θα τιμωρεί αδικαιολόγητα όσους προηγήθηκαν στη συμμόρφωση.