ΝΑΥΤΙΛΙΑΚH ΠΟΛΙΤΙΚH

Σήμερα, πολλές διοικητικές διατυπώσεις σχετικά με το πλήρωμα και το φορτίο ενός πλοίου κατά τον κατάπλου σε λιμένες της ΕΕ παραμένουν ξεπερασμένες, περιττές και επαναλαμβανόμενες. Επιπλέον, επιβαρύνουν δυσανάλογα τα πλοία που δραστηριοποιούνται στη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων (ΝΜΑ), λόγω των συχνών προσεγγίσεων των πλοίων αυτών στα λιμάνια.

Από την υιοθέτηση της Πράξης για την Ενιαία Αγορά II το 2012, η απλούστευση, ο εξορθολογισμός και η ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων που αφορούν στη ΝΜΑ αποτελούν μία από τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ. Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες της ΕΕ που έχουν αναληφθεί προς την κατεύθυνση αυτή δεν έχουν μέχρι στιγμής επιτύχει τα αναμενόμενα και επιθυμητά αποτελέσματα. Η απλοποίηση που αναμενόταν από την Οδηγία 2010/65/ΕΕ (Διατυπώσεις για την υποβολή δηλώσεων από τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες της ΕΕ) δεν υλοποιήθηκε, ενώ το Τελωνειακό έγγραφο του Δηλωτικού Φορτίου - που εισάγεται μέσω του Τελωνειακού Κώδικα της ΕΕ - θα εφαρμοστεί μόνο μετά το 2020 και δεν καλύπτει όλες τις απαραίτητες απλουστεύσεις.

Η υφιστάμενη Οδηγία της ΕΕ για τις Διατυπώσεις σχετικά με την υποβολή δηλώσεων από τα πλοία θα πρέπει να αναθεωρηθεί επειγόντως για την πραγματική και αποτελεσματική εναρμόνιση των διεπαφών των τελικών χρηστών, των διαδικασιών υποβολής πληροφοριών και δεδομένων στα λιμάνια, εκπληρώνοντας έτσι τον αναφερόμενο στόχο της μείωσης του περιττού διοικητικού φόρτου για τα πλοία και τα πληρώματα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει και να θεσπίσει μέτρα, όπως το e-Manifest, τα οποία θα απλοποιήσουν τις διοικητικές διαδικασίες, ιδίως για τις υπηρεσίες που αφορούν στη ΝΜΑ με χώρες εκτός ΕΕ, και επιπρόσθετα θα εξασφαλίσουν την πρόσβαση στις λιμενικές υπηρεσίες, ενώ θα εγγυηθούν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων.

Το εκκρεμές ζήτημα της απλούστευσης των λιμενικών ή τελωνειακών διατυπώσεων θα πρέπει επίσης να εξεταστεί στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού 2017/352 για τους λιμένες της ΕΕ, όπου εντοπίζονται κρίσιμα ζητήματα σχετικά με πλοία που παρέχουν μη προγραμματισμένες, (δηλαδή συχνές αλλά όχι τακτικές) υπηρεσίες στη ΝΜΑ.

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις θαλάσσιες μεταφορές πρέπει να επιταχύνει τη διαδικασία και να παράσχει επειγόντως τα απαιτούμενα μέτρα πολιτικής για την αποδέσμευση του αναξιοποίητου δυναμικού της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων.