ΝΑΥΤΙΛΙΑΚH ΠΟΛΙΤΙΚH

Η ναυτιλία είναι μια δραστηριότητα υψηλής έντασης κεφαλαίου. Η ευρωπαϊκή ναυτιλία απαρτίζεται κυρίως από ένα μεγάλο αριθμό ιδιωτικών / οικογενειακών επιχειρήσεων, οι οποίες πρωτίστως βασίζονται στην τραπεζική δανειοδότηση και όχι στην κεφαλαιαγορά για να καλύψουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες. Συνεπώς, για να παραμείνει ανταγωνιστική έναντι του αυξανόμενου σφοδρού παγκόσμιου ανταγωνισμού, οι πλοιοκτήτες της ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε επαρκή και ελκυστική χρηματοδότηση στην Ευρώπη.

Η ύπαρξη μιας δυνατής χρηματοδοτικής κοινότητας στην Ευρώπη, θα επέτρεπε στις ναυτιλιακές εταιρείες να διατηρήσουν την παρουσία τους στην Ευρώπη και παγκοσμίως, καθώς και τον ρόλο τους ως η καρδιά ενός διευρυμένου ευρωπαϊκού ναυτιλιακού πλέγματος. Η εισαγωγή επιπρόσθετων περιοριστικών μέτρων και τραπεζικών κεφαλαιακών απαιτήσεων σε ένα ήδη περιορισμένο για τη ναυτιλία χρηματοδοτικό σύστημα, ειδικότερα αν αυτά είναι αυστηρότερα σε σχέση με εκείνα τα μέτρα που εφαρμόζονται σε άλλα μέρη του κόσμου, θα καθιστούσε τους παραδοσιακούς δανειστές ακόμα πιο επιφυλακτικούς δεδομένων και των εγγενών κινδύνων του ναυτιλιακού τομέα. Αυτό θα ζημίωνε τις προοπτικές της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, θα υπονόμευε το ευρύτερο ναυτιλιακό πλέγμα και πιθανώς θα διατάραζε το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει την υιοθέτηση συγκεκριμένων και ολοκληρωμένων χρηματοδοτικών πολιτικών που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ειδικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία χρειάζεται πρόσβαση σε επαρκή και βιώσιμη χρηματοδότηση στην Ευρώπη, η οποία θα βοηθούσε τον τομέα να διατηρήσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή παρουσία του.