Ναυτιλιακη Πολιτικη

Η στρατηγική σημασία της ναυτιλίας της ΕΕ, και ιδίως της ποντοπόρου ναυτιλίας, έχει επισημανθεί σε αρκετές μελέτες22 τα τελευταία χρόνια. Η ΕΕ βασίζεται στη διεθνή ναυτιλία για το ζωτικό της εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο και οι ναυτιλιακές εταιρείες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ναυτιλιακού πλέγματος της ΕΕ.

Όσο υπάρχει ισχυρή παρουσία ναυτιλιακών εταιρειών στην ΕΕ, το μεγαλύτερο μέρος της αξίας που δημιουργείται θα παραμένει στην Ευρώπη - παρόλο που σημαντικά ναυτιλιακά κέντρα και σχεδόν το σύνολο της ναυπηγικής βιομηχανίας είναι εγκατεστημένα σήμερα στην Άπω Ανατολή. Ως εκ τούτου, η παρουσία, η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα των βοηθητικών προς τη ναυτιλία βιομηχανιών της ΕΕ και κατ’ επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, καθώς και η διατήρηση των δεξιοτήτων και της εξειδίκευσης, συνδέονται άμεσα με την ύπαρξη ανταγωνιστικής ναυτιλίας στην ΕΕ.

Το 2019 είναι περίοδος πολιτικών εξελίξεων στην ΕΕ. Η εκλογή των νέων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η σύσταση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας πενταετούς περιόδου, κατά την οποία τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να εξετάσουν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν επίσης στη ναυτιλιακή βιομηχανία και στην ανταγωνιστικότητά της. Ολοκληρωμένες πολιτικές θα πρέπει να υιοθετηθούν στο πλαίσιο μιας ολιστικής και στοχευμένης προσέγγισης σε τομείς, όπως οι μεταφορές, η φορολογία, το περιβάλλον κ.λ.π., καλύπτοντας έτσι τις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα.

Η EEE πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ έχει καίριο συμφέρον να επιτύχει και να διατηρήσει σταθερές, αποτελεσματικές και παγκοσμίως ανταγωνιστικές συνθήκες για τη ναυτιλία της. Η διατήρηση του υφιστάμενου φορολογικού και κοινωνικού πλαισίου, όπως προβλέπεται από τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κρατικές Ενισχύσεις στις Θαλάσσιες Μεταφορές (State Aid Guidelines for Maritime Transport - SAGs), δημιουργεί ίσους όρους ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο για τους ευρωπαίους εφοπλιστές. Συνεπώς, οι SAGs αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και πρέπει να παραμείνουν ευέλικτες και κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μερίδιο της ευρωπαϊκής ναυτιλίας είναι διεθνές και cross-trading, μεταφέροντας φορτία μεταξύ τρίτων χωρών και πραγματοποιώντας συναλλαγές με εμπορικούς εταίρους εκτός της ΕΕ. Ως εκ τούτου, ο κλάδος χρειάζεται την υιοθέτηση πολιτικών παγκόσμιας κλίμακας.

Επιπροσθέτως, η ΕΕ οφείλει να συμμετάσχει και να προσφέρει την συμβολή της στον UN ΙΜΟ, τον μοναδικό οργανισμό, σε παγκόσμιο επίπεδο, για την υιοθέτηση ρυθμίσεων που αφορούν στη διεθνή ναυτιλία και να μην προκαταλαμβάνει τη διεθνή νομοθετική διαδικασία, υιοθετώντας διαφοροποιημένα περιφερειακά μέτρα, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για έναν τομέα διεθνούς δραστηριότητας. Η υπονόμευση του UN ΙΜΟ υπονομεύει την ευρωπαϊκή ναυτιλία.

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία έχει στρατηγική σημασία και μια ισχυρή ναυτιλιακή κοινότητα είναι απαραίτητη για το ευρωπαϊκό ναυτιλιακό πλέγμα και την οικονομία της ΕΕ γενικότερα.
(22) - Oxford Economics, The Economic Value of the EU Shipping Industry, Φεβρουάριος 2017
- Monitor Deloitte, EU Shipping Competitiveness Study, International Βenchmark Αnalysis, Φεβρουάριος 2017