Ναυτιλιακη Πολιτικη

Μεταφέροντας πάνω από το 30% του ενδοκοινοτικού εμπορίου, η Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων (ΝΜΑ) αποτελεί ένα ουσιώδες μέρος του ευρωπαϊκού πλαισίου μεταφορών και έναν καίριας σημασίας σύνδεσμο στην παγκόσμια και περιφερειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Η ΝΜΑ είναι ένας πιο φιλικός προς το περιβάλλον τομέας μεταφορών σε σχέση με τους άλλους τρόπους χερσαίας μεταφοράς. Ωστόσο, επιβαρύνεται από πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες αναφορών και δυσδιάκριτες διοικητικές διατυπώσεις, στις οποίες δεν υπόκεινται οι άλλοι τομείς των μεταφορών.

Η υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2019/1239 για τη θέσπιση μιας Ευρωπαϊκής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (European Maritime Single Window environment - EMSWe) συνιστά ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών στους λιμένες και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Στο πλαίσιο των εν εξελίξει εργασιών για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επικεντρωθεί στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού, εναρμονισμένου, ευρωπαϊκού συνόλου δεδομένων, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία διοικητικών και λειτουργικών πληροφοριών που ενδεχομένως θα ζητούνται από τις Αρχές.

Επιπρόσθετα, οι επιδόσεις της ΝΜΑ βασίζονται στην αποδοτικότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη ναυτιλιακή εφοδιαστική αλυσίδα (π.χ. λιμένες, πλοηγοί) και όλου του δικτύου των υποδομών (π.χ. λιμενικές υποδομές, συνδέσεις με την ενδοχώρα). Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται να δοθεί στην απλούστευση και στην ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών, στην παροχή ανταγωνιστικών και αποδοτικών υπηρεσιών ρυμούλκησης, καθώς επίσης και στην έκδοση πιστοποιητικών εξαίρεσης για την πλοήγηση (Pilotage Exemption Certificates - PECs) για τα πλοία που παρέχουν, όχι προγραμματισμένες, αλλά συχνές υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών μικρών αποστάσεων.

Δεδομένης της υψηλής ενεργειακής απόδοσης του τομέα της NMA, η ΕΕ θα επωφελούνταν ιδιαίτερα από μια ευρωπαϊκή Στρατηγική, η οποία θα βοηθούσε στο συντονισμό των διαφόρων χαρτοφυλακίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη ΝΜΑ και στις προσπάθειες για εξεύρεση τρόπων για την παροχή κινήτρων με σκοπό την απολύτως αναγκαία μετατόπιση μεταφορικού έργου από τις οδικές / σιδηροδρομικές μεταφορές στις θαλάσσιες μεταφορές.

Η Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων χρειάζεται γρήγορες και απλουστευμένες διοικητικές και τελωνειακές διαδικασίες στους ευρωπαϊκούς λιμένες, οι οποίες θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.