ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενισχυοντας το πολυμερες εμπορικο συστημα

• Η εξάπλωση εσωστρεφών πολιτικών και ο εμπορικός προστατευτισμός, σε συνδυασμό με ένα εξασθενημένο πολυμερές εμπορικό σύστημα έχουν αρνητικό αντίκτυπο, εμποδίζοντας τα κράτη να επωφεληθούν πλήρως από τις υπηρεσίες των θαλάσσιων μεταφορών. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), οι θαλάσσιες μεταφορές παραμένουν ένας από τους τομείς υπηρεσιών (7ος από 22) με τους περισσότερους περιορισμούς δραστηριοποίησης. Εάν κάθε χώρα εφάρμοζε μέτρα απελευθέρωσης στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, περιορίζοντας κατά 50% την απόκλιση που έχει από τις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις, το εμπορικό κόστος θα μειωνόταν κατά 4% έως 14%14.

• Μια ισχυρή παγκόσμια οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσαρμοστικότητα των κανονιστικών ρυθμίσεων και των ακολουθούμενων πολιτικών σε τρέχουσες κρίσεις και την αποτελεσματικότητα αυτών. Υπό αυτό το πρίσμα, οι υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα στις εμπορικές πολιτικές των κυβερνήσεων.

• Για το σκοπό αυτό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO) και το ισχύον πολυμερές εμπορικό σύστημα πρέπει να μεταρρυθμιστούν, ώστε να υιοθετηθεί ένα ουσιαστικό και επωφελές πλαίσιο για την παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εμπόριο.

• Η ναυτιλιακή βιομηχανία τάσσεται σθεναρά υπέρ της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του WTO και ειδικότερα της Γενικής Συμφωνίας για το Εμπόριο Υπηρεσιών (GATS), προκειμένου να περιληφθούν σε αυτήν και οι θαλάσσιες μεταφορές.

Οι θαλάσσιες μεταφορές παραμένουν ένας από τους τομείς υπηρεσιών με τους περισσότερους περιορισμούς δραστηριοποίησης, η ελαχιστοποίηση των οποίων πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα των εμπορικών πολιτικών των κυβερνήσεων.

14OECD, OECD Services Trade Restrictiveness Index: Policy Trends up to 2022, Φεβρουάριος 2022