Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε στην Επιτροπή Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC 74) του ΙΜΟ προς μια ασφαλή και συνεπή εφαρμογή του παγκόσμιου ανώτατου ορίου θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα και για βιώσιμη περιβαλλοντική πολιτική

Πειραιάς, 20.05.2019

Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σημαντική πρόοδο που σημείωσε η Επιτροπή Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC 74) (Λονδίνο, 13-17 Μαΐου 2019) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UN IMO) σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με τις προκλήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του νέου ορίου περιεκτικότητας σε θείο 0,5% στα ναυτιλιακά καύσιμα.

Η MEPC 74 σημείωσε πρόοδο ως προς την καθιέρωση ενός συστήματος συλλογής δεδομένων και μηχανισμού πληροφόρησης για την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των νέων ναυτιλιακών καυσίμων, υιοθέτησε το αναθεωρημένο έντυπο για τη μη διαθεσιμότητα συμμορφούμενου καυσίμου (FONAR) λαμβάνοντας υπόψη επιχειρησιακά κωλύματα και ζητήματα ασφάλειας και εξέτασε μια ρεαλιστική προσέγγιση από τα Κράτη Λιμένα και Σημαίας περιπτώσεων μη συμμόρφωσης πλοίων λόγω αιτιών εκτός ελέγχου τους. Η MEPC 74 ενέκρινε, επίσης, την πρόταση να συμπεριληφθεί ένα νέο θέμα στο πρόγραμμα εργασίας της για την αξιολόγηση των συνολικών επιπτώσεων από τη χρήση συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων (EGCS) και την εναρμόνιση των κανόνων των κρατών μελών σχετικά με τις απορρίψεις των εκπλυμάτων τους στα ύδατα και πιθανώς την αξιολόγηση της «ισοδυναμίας» αυτών των συστημάτων.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που βλέπουμε ότι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σημειώνει πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση σημαντικών και απρόβλεπτων προβλημάτων σε σχέση με το παγκόσμιο ανώτατο όριο θείου 0,5%, λίγους μήνες πριν από την έναρξη της εφαρμογής του και την επιβολή της νομοθεσίας», σχολίασε ο Πρόεδρος της ΕΕΕ, κ. Θεόδωρος Βενιάμης. «Παρόλο που εξακολουθούν να υφίστανται δυσανάλογες ευθύνες στους πλοιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων, έχουμε τουλάχιστον τώρα στη διάθεσή μας κάποια χρήσιμα εργαλεία, τα οποία ελπίζουμε ότι θα βοηθήσουν στην επίτευξη μιας ομαλότερης διαδικασίας εφαρμογής», προσέθεσε.

«Εκφράζουμε, επίσης, την ικανοποίησή μας καθώς, όσον αφορά το ζήτημα της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αναγνωρίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό ότι ο τρόπος λειτουργίας της ναυτιλίας bulk/tramp απαιτεί τη θέσπιση βραχυπρόθεσμων κανονιστικών μέτρων υποχρεωτικού χαρακτήρα (prescriptive measures), ώστε να εμπλέκονται σημαντικά και οι ναυλωτές. Η πρόταση που υπέβαλε η Ελλάδα και υποστηρίζει πλήρως η ΕΕΕ, αποτελεί πλέον μέρος του καταλόγου των βραχυπρόθεσμων μέτρων του ΙΜΟ προς περαιτέρω εξέταση», δήλωσε ο κ. Βενιάμης.

Οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι ήταν μεταξύ των πρώτων που ανέδειξαν τις προκλήσεις του παγκόσμιου ορίου θείου για το 2020 και τα βασικά χαρακτηριστικά της ναυτιλίας bulk / tramp, θα συνεχίσουν να συμβάλλουν με την ουσιαστική πρακτική εμπειρία τους και την τεχνογνωσία τους στις σχετικές περιβαλλοντικές συζητήσεις και στο σημαντικό έργο που συνεχίζεται στο πλαίσιο του IMO και της επικείμενης κρίσιμης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC 101, Ιούνιος 2019). «Θα πρέπει να επιδοκιμασθεί ιδιαίτερα η στάση του ΙΜΟ να προτάξει την ασφάλεια και το περιβάλλον έναντι της τυπικής συμμόρφωσης και των εμπορικών κριτηρίων σε αυτά τα κρίσιμα θέματα για τη ναυτιλία, για το διεθνές εμπόριο και για ένα βιώσιμο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας ότι οι όποιες αβεβαιότητες και αστοχίες του νέου καθεστώτος δεν θα αποτελέσουν αφορμή για στρέβλωση του ανταγωνισμού», κατέληξε ο κ. Βενιάμης.