Ανταγωνιστικότητα της Ναυτιλίας της EE: Aνάγκη για ένα Αποτελεσματικό Ρυθμιστικό Περιβάλλον

Το παγκόσμιο εμπόριο και οι αλυσίδες εφοδιασμού βασίζονται στην εύρυθμη λειτουργία του ναυτιλιακού τομέα. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από αστάθεια και απρόβλεπτα γεγονότα, όπως η πρόσφατη πανδημία COVID-19 και οι γεωπολιτικές διαμάχες, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί για τη ναυτιλία σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επομένως και σε επίπεδο ΕΕ, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οποιοδήποτε μέτρο και σχέδιο δράσης της ΕΕ είναι σύμφωνο με τα παγκόσμια πρότυπα και το σχετικό διεθνές νομοθετικό πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) κ.λπ. Στόχος είναι να αποφευχθεί η υπέρμετρη οικονομική και διοικητική επιβάρυνση για τη ναυτιλία της ΕΕ ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική διεθνώς.

Ένας άλλος πυλώνας που διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών είναι η διεξαγωγή του ελεύθερου εμπoρίου. Οι κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO) και η σύναψη συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών διευκολύνουν τη ροή αγαθών σε όλο τον κόσμο. Η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να συνάπτει εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες που θα καλύπτουν και τις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών, διευκολύνοντας τη δραστηριοποίηση του στόλου της παγκοσμίως.

Η ΕΕ δρομολόγησε (Φεβρουάριος 2023) το Green Deal Industrial Plan (GDIP) στην προσπάθειά της να αυξήσει ριζικά την παραγωγή νέων τεχνολογιών και πράσινων προϊόντων. Η ναυτιλία προσβλέπει στην υλοποίηση του GDIP για την ανάπτυξη εναλλακτικών, ασφαλών και αποκλειστικών για τη ναυτιλία καυσίμων το συντομότερο δυνατό, καθώς αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία του σκοπού της εν λόγω πρωτοβουλίας.

Είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας της ΕΕ, καθώς είναι εκτεθειμένη σε σκληρό παγκόσμιο ανταγωνισμό. Οι κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στις Θαλάσσιες Μεταφορές (Maritime SAGs) συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτό και πρέπει επομένως, κατ’ ελάχιστο, να παραμείνουν σε ισχύ, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Η αναγνώριση του αναντικατάστατου ρόλου της ναυτιλίας από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και η αναβάθμισή της στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ είναι επίσης απαραίτητες προϋποθέσεις τόσο για την επιτυχία του GDIP, όσο και για τη διασφάλιση προοπτικών ανάπτυξης της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αυτονομίας και ασφάλειάς της. Η ναυτιλιακή πολιτική και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ απαιτούν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων αρμόδιων Υπηρεσιών της ΕΕ και στενότερη διαβούλευση με τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Η ναυτιλία πρέπει να αναγνωριστεί ως στρατηγικά αναντικατάστατος και καθοριστικής σημασίας τομέας για την ανθεκτικότητα και την ενεργειακή αυτονομία της ευρωπαϊκής οικονομίας.