Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση: Απαραίτητη για την Ανάπτυξη και την Ενεργειακή Μετάβαση της Ναυτιλίας

Η ναυτιλία χρειάζεται πρόσβαση σε επαρκή χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και ανανέωση του στόλου της, προκειμένου να επιτευχθεί και η απανθρακοποίησή της. Το πλαίσιο της ΕΕ για τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση θα πρέπει να εξυπηρετεί αυτόν τον στόχο, καθώς και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.

Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ που αποσκοπεί στη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (EU Taxonomy Regulation), αναγνωρίζει ότι η ναυτιλία μπορεί να συμβάλλει στη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Ωστόσο, οι ειδικοί όροι και τα κριτήρια που προβλέπονται δεν είναι κατάλληλα για τον συγκεκριμένο τομέα και πρέπει να αναθεωρηθούν, με την άρση κυρίως των περιορισμών που σχετίζονται με το είδος των φορτίων που μεταφέρονται.

Στον τραπεζικό τομέα, οι κανόνες προληπτικής εποπτείας της ΕΕ για τις τράπεζες είναι επί του παρόντος πολύ περιοριστικοί, καθώς δε λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το προφίλ χρηματοοικονομικού κινδύνου της ναυτιλιακής χρηματοδότησης. Είναι επομένως αναγκαίο να ληφθούν τα κατάλληλα θεσμικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να αντιστραφεί η πτωτική τάση της ναυτιλιακής χρηματοδότησης.

Η ολοένα αυξανόμενη υιοθέτηση περιφερειακών ή/και ιδιωτικών πρωτοβουλιών για τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ναυτιλίας, δημιουργούν ένα ανομοιογενές σύνολο διακριτών πλαισίων που υπονομεύουν τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού παγκοσμίως.