Η Δέσμη Μέτρων της ΕΕ “Fit for 55”

Ένταξη της διεθνούς ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS)

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υιοθέτησαν την αναθεωρημένη Οδηγία της ΕΕ για το EU ETS ώστε να συμπεριλάβει τη διεθνή ναυτιλία σε ένα αμφιλεγόμενο περιφερειακό σύστημα, το οποίο συνεπάγεται σοβαρό οικονομικό και διοικητικό βάρος για τις ναυτιλιακές εταιρείες, και ιδίως τις ΜΜΕ. Στα θετικά στοιχεία της αναθεωρημένης Οδηγίας συγκαταλέγεται η πρόβλεψη για την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» - καθιστώντας τον φορέα εμπορικής εκμετάλλευσης του πλοίου υπεύθυνο για το κόστος συμμόρφωσης - καθώς και η δέσμευση μέρους των εσόδων που προέρχονται από τη ναυτιλία ώστε να διατίθενται για την απαλλαγή του τομέα από τον άνθρακα. Τα έσοδα αυτά θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν ώστε να εξισορροπήσουν τη διαφορά τιμής μεταξύ των συμβατικών ναυτιλιακών καυσίμων και των νέων συμμορφούμενων καυσίμων με έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Η ρήτρα αναθεώρησης της Οδηγίας με σκοπό την ευθυγράμμισή της στο μέλλον με έναν παγκόσμιο κανονισμό, ο οποίος εξετάζεται επί του παρόντος στον ΙΜΟ, είναι ένα επιπλέον θετικό στοιχείο. Στόχος είναι η διασφάλιση της ομαλής ενεργειακής μετάβασης της ναυτιλίας έως τα μέσα του αιώνα με την ελάχιστη δυνατή στρέβλωση της αγοράς.

Η κατάλληλη εφαρμογή των νέων κανονισμών είναι απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου της ενεργειακής μετάβασης της ναυτιλίας.Κανονισμός FuelEU Maritime: ζωτικής σημασίας για την προώθηση ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές

Η τελική συμφωνία του Τριλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για τον νέο Κανονισμό FuelEU Maritime τον Μάρτιο 2023, είναι θετική εξέλιξη για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, καθότι αναγνωρίζει ως ένα βαθμό τον κρίσιμο ρόλο των προμηθευτών καυσίμου στην ανάπτυξη και διάθεση των απαιτούμενων ναυτιλιακών καυσίμων για χρήση από τα πλοία. Η ΕΕΕ ήταν η πρώτη που υποστήριξε τη σημασία της αναγνώρισης αυτής της παραμέτρου για την απεξάρτηση της ναυτιλίας από τον άνθρακα.

Η ναυτιλία και ιδίως οι ΜΜΕ θα έχουν σοβαρά ζητήματα συμμόρφωσης όταν τα νέα συμβατά καύσιμα δε θα είναι διαθέσιμα σε επαρκείς ποσότητες στα λιμάνια της ΕΕ και παγκοσμίως.

Ο Κανονισμός FuelEU Maritime επιβάλλει υποχρεώσεις στα πλοία χωρίς να λαμβάνει επαρκώς υπόψη τη διαθεσιμότητα συμμορφούμενων καυσίμων στην ΕΕ και παγκοσμίως.